masks 2016

"b-mask" - matieu 2016
“b-mask” – matieu 2016
"friend" - matieu 2016
“friend” – matieu 2016
"deceit" - matieu 2016
“deceit” – matieu 2016
"imposed realism" - matieu 2016
“imposed realism” – matieu 2016

"eye study" - matieu 2016
“eye study” – matieu 2016
"angle 2" - matieu 2016
“angle 2” – matieu 2016
"synchrony A" - matieu 2016
“synchrony A” – matieu 2016
"exhumed by innocence" - matieu pryce 2016
“exhumed by innocence” – matieu pryce 2016

"all is timeless of the none"